ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบให้นายฉลอง ธาระวัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ นายพิทยา ชินโคตร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และนางสาวอรทัย ยางนอก ตำแหน่ง นิติกร งานบังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดมหาสารคาม ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตำบลนาโพธ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบให้นายฉลอง  ธาระวัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  นายพิทยา  ชินโคตร  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  และนางสาวอรทัย  ยางนอก ตำแหน่ง นิติกร งานบังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดมหาสารคาม  ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตำบลนาโพธ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ