ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นายฉลอง ธาระวัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และนางสาวกิ่งกาญจน์ ภาชนะวรรณ์ นิติกรงานบังคับคดีผู้ประกัน ศาลจังหวัดมหาสารคาม ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้นายฉลอง  ธาระวัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และนางสาวกิ่งกาญจน์  ภาชนะวรรณ์ นิติกรงานบังคับคดีผู้ประกัน ศาลจังหวัดมหาสารคาม ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ