ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ระบบงานของศาลอื่น ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน   ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด และข้าราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดหนองคาย  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ระบบงานของศาลอื่น ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองคาย


เอกสารแนบ