ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาล ฯ ร่วมกิจกรรม “เต้นแอร์โรบิค” ในโครงการ“สุขอนามัยในการทำงาน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในศาลจังหวัดมหาสารคามได้ออกกำลังกายและเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการจัดการด้านอาชีวอนามัยของตนเอง โดยจัดขึ้น ณ อาคารด้านหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการศาล ฯ  ร่วมกิจกรรม “เต้นแอร์โรบิค” ในโครงการ“สุขอนามัยในการทำงาน”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในศาลจังหวัดมหาสารคามได้ออกกำลังกายและเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการจัดการด้านอาชีวอนามัยของตนเอง โดยจัดขึ้น ณ อาคารด้านหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ