ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ”เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฎิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศันสนีย์พร ภูพันนา อาจารย์สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางปทุมรัตน์  กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ”เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการปฎิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศันสนีย์พร  ภูพันนา อาจารย์สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม


เอกสารแนบ