ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <---- << เบอร์โทรติดต่อ 0 4371 2086 >>

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าประจำ และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งมีความประพฤติและการปฎิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี ในการนี้ นายศิริวัฒน์ ภูขาว พนักงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าประจำ และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งมีความประพฤติและการปฎิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี ในการนี้  นายศิริวัฒน์  ภูขาว พนักงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ