ศาลจังหวัดมหาสารคาม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Court - Thailand ---> Email: mhkc@coj.go.th <----

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบให้นายฉลอง ธาระวัย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และนายกฤดิณรงค์ ภูชูธรรม นิติกร งานบังคับคดีผู้ประกันศาลฯ ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายพูนพล  ชมศร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้มอบให้นายฉลอง  ธาระวัย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และนายกฤดิณรงค์  ภูชูธรรม  นิติกร  งานบังคับคดีผู้ประกันศาลฯ ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  ตำบลสร้างแซ่ง  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ