หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
สถิติคดี  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล /Download 
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน /Number Telephone  
รายงานผลการส่งหมายต่างจังหวัด  
ผู้ดูแลระบบ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

กำลังปรับปรุง
สมุดโทรศัพท์จังหวัด ปี 2552

ที่

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ (043)

มือถือ (Moblie)

ที่ทำงาน (office)

บ้านพัก

โทรศัพท์

สป. มท.

โทรสาร

โทรศัพท์

  ชื่อหน่วยงาน          
  ศาลจังหวัดมหาสารคาม 0 4371 2084 0 4371 1428  
  ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ      
  นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น 0 4371 1097   08 4875 9611
  (ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ)      
  ชื่อภาษาอังกฤษ      
       
  E-Mail Address      
  mhkc@coj.co.th      
  ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย      
  นายวิเชียร เกิดประเสริฐ 0 4372 5173 0 4372 5173 08 1872 4228
  (ผู้อำนวยการสำนักงานฯ)      
  กลุ่มช่วยอำนวยการ       
     นางอุภาภรณ์  ช่วยเพชร 0 4371 1428 0 4371 1428  
  กลุ่มงานคลัง      
   น.ส. สังวาลย์ โพธิ์เหลือง 0 4371 2084 0 4371 1428 08 6861 3081
  กลุ่มงานบริการประชาชนและฯ      
   นายฉลอง  ธาระวัย 0 4371 2084 0 4371 1428  
  กลุ่มงานคดี      
   นายจีระศักดิ์ หมั่นจิต 0 4371 2084 0 4372 5173 08 7991 5836 
   งานรับฟ้องและงานหมาย      
   - 0 4371 2084 0 4372 5173  
   งานสารบบ      
   นางอารีย์ แสนศักดิ์ 0 4371 2084 0 4371 1428 08 1056 0686
   งานอุทธรณ์ - ฎีกา      
   น.ส. จรินนา มหาโคตร 0 4371 2084 0 4372 5173 08 9502 6993
   งานเก็บสำนวน      
   นางสุภาภรณ์ วรรณประไพ 0 4371 2084 0 4372 5173 08 9941 4079
  กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี      
   งานศูนย์หน้าบัลลังก์      
    นางพงศ์มณี  วิเศษศรี 0 4371 2084 0 4371 1428  
   ศูนย์นัดความฯ      
     นางลัดดาคำ ทับศรี 0 4371 2084 0 4371 1428 08 6852 2875
   ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ      
   น.ส. ประกอบ สงวนหอม 0 4371 2084   0 4371 1428  08 5003 4087  


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3705